Miljöprövningsdelegationen avslår EON:s ansökan

on .

EON Vind ansökte i oktober 2011 om att uppföra en vindkraftspark med 37 verk i Palsboområdet på gränsen mellan Vaggeryds och Gislaveds kommuner. Efter att Miljöprövningsdelegationen i december 2012 gett ett preliminärt förhandsbesked om avslag, begränsade EON planerna till att omfatta 15 verk i Gislaveds kommun. En s.k. skyddskorridor hade förlagts mellan Rakalven och Stensjön och den nordöstra delen av området hade också strukits.

I beslutet från 2013-06-19 bedömer Miljöprövningsdelegationen (MPD) att det finns risk för kollisioner mellan rovfåglar och kraftverken. MPD betonar områdets vikt för det häckande beståndet av kungsörn i Jönköpings län, där varje häckande par är betydelsefullt för det regionala beståndet. MPD belyser även att området är viktigt för övervintrande kungsörnar, hyser häckande bivråk samt har en stark stam av orre och tjäder. MPD bedömer att risken för skada på kungsörn är stor vid etablering av vindkraftverk på föreslagen plats, även efter begränsning av projektområdet. MPD bedömer även att det är svårt att vidta skydddsåtgärder för att begränsa risken för inverkan på kungsörn från vindkraftverk annat än genom valet av lokalisering. Det saknas därmed förutsättningar att meddela tillstånd till den sökta verksamheten och MPD avslår ansökan i sin helhet. Hela beslutet finns tillgängligt hos respektive kommun och länsstyrelsen. Beslutet finns också på våra medlemssidor (Klubben > För medlemmar > Meddelande).