Häckande fågelarter i Jönköpings län

Sedan 2002 har merparten av länets 21 standardrutter inventerats, varav 3 ligger i VäFk:s rapportområde. I en ny rapport redovisar länsstyrelsen resultaten från de här inventeringarna tillsammans med övervakningen av bl.a. tjäder och kungsörn. Av våra tre rutter har Flaten och Kassasjön inventerats samtliga 13 år och Gällaryd 9 år. Den senare har en krävande logistik då rutten passerar Osån i norr och sjön Lyen i söder. Flaten är för övrigt en av de tre artrikaste rutterna i hela länet med sina 92 observerade arter.

Rapporten kan laddas ner från länsstyrelsens hemsida.

Klubbexkursionen till Svänömaden

Dagens exkursion till Svänömaden genomfördes i gråväder och ett och annat regnstänk. Tre deltagare med Pelle i spetsen blev ändå tämligen rikligt belönade med ett varierat utbud av fågel. Toppade gjorde kustpipare ,myrspov och rödstrupig piplärka. Läs vidare i obsboken för ytterligare arter. Sedan 1 oktober är det fritt fram att röra sig på maden och på Kävsjöns stränder. Även om det inte var några större mängder fågel idag, sätts fantasin lätt i spel om vad som kan tänkas dyka upp på de vidsträckta stränderna. Skärpiplärka, skärsnäppa och snösparv är bara några av arterna vi hittat här förr om åren. Och idag är det dessutom 10 år och 1 dag sedan det rastade en tuvsnäppa just här!