MPD skyddar örnarna

Miljöprövningsdelegationen i Linköping avslår EON Vinds ansökan att uppföra åtta vindkraftverk i nordöstra Gislaveds kommun på gränsen till Vaggeryds kommun, det s.k. Palsboprojektet. VäFk lämnade in yttrande tillsammans med Västbo Fågelklubb, Vaggeryds Ornitologiska förening och Birdlife Sverige där vi framhävde områdets stora betydelse för kungsörnstammen i Jönköpings län och hela Småland. Ingenstans i landskapet ses fler kungsörnar än här, vilket även länsstyrelsen i Jönköping påpekar i sitt remisssvar. Det tar MPD fasta på i sitt beslut och nämner också förekomsten av  tjäder, orre och bivråk i området, som alla är utpekade av EU i direktivet om bevarande av vilda fåglar.

MPD:s sammanfattande bedömning: "Med hänsyn till de risker som föreslagen lokalisering medför för främst kungsörn, men även i viss mån även för bivråk anser Miljöprövnngsdelegationen att sökande inte har visat att den valda platsen uppfyller kravet på en lämplig lokalisering enligt 2 kap 6 § miljöbalken. Lokaliseringen kan komma i konflikt med fridlysningsbestämmelserna i artskyddsförordningen med tanke på den risk för skada som vindkraftetableringen skulle innebära för den lokala och regionala kungsörnspopulationen. Planerad vindkraftsetablering föreslås på ca 1 km avstånd från Fågelåsen som är utpekad som en särskilt viktig del av ett kungsörnsrevir och som ingår i ett område som vintertid används av övervintrande kungsörn. Miljöprövningsdelegationen bedömer att det finns risk för kollisioner för häckande och övervintrande kungsörnar.

Miljöprövningsdomstolen bedömer att det är svårt att vidta skyddsåtgärder för att begränsa risken för inverkan på kungsörn från vindkraftverk annat än genom valet av lokalisering. Det saknas därmed förutsättningar att meddela tillstånd till den sökta verksamheten. Mot bakgrund av ovanstående finner MIljöprövningsdelegationen att risken för påverkan på kungsörn sammantaget leder fram till att den föreslagna lokaliseringen är olämplig för vindkraftsetablering. Ansökan ska därför avslås i sin helhet."