Lär mer om myrar

Länsstyrelsen i Jönköpings län fick tillsammans med sex andra länsstyrelser (Jämtland, Dalarna, Kronoberg, Skåne, Västernorrland och Östergötland) pengar från EU och Naturvårdsverket för att under 2010-2015 rädda ett antal våtmarker i projektet Life to ad(d)mire.

Namnet syftar dels till att projektets mål är att öka ytan myr (”add mire”) med naturlig vattennivå, dels att våtmarker generellt sett är värda att uppskatta och beundra (”admire”) för sina naturvärden.

På Store mosse har träd och buskar röjts på den s.k. SJ-mossen vid Horssjön och diken dämts upp för att höja vattennivån. I Björnekullakärret har stubbar och tuvor frästs bort för att möjliggöra slåtter på större ytor igen. Mest påtagligt har arbetet varit i de gamla torvtäkterna vid järnvägen. Där har de torra höjdryggarna mellan torvgravarna, plintarna, grävts upp och planats ner i de intillliggande torvgravarna för att skapa en jämn och fuktig yta och träden på plintarna vältes omkull och trycktes ner i gravarna. Totalt har cirka 15 km plintar bearbetats.

I projektet har det också tagits fram en läsvärd bok på 60 sidor om myrar och deras värde för växter, djur och människor. I den berättas hur arbetena i Store mosse nationalpark, Anderstorp stormosse och Komosse har genomförts, tillsammans med exempel från andra län. Hämta boken här >>