Positiva åtgärder för Kävsjön

Under de senaste tjugo åren har flera fågelarter försvunnit från Kävsjön beroende bl.a. på en långsam igenväxning av öar och kantzoner. Framförallt saknas skrattmåsarna som 1997 övergav den stora kolonin på cirka 1000 par framför det lilla fågeltornet. Med måsarna borta slutade många kvalitetsarter som brunand, årta och vigg att häcka.

På uppdrag av länsstyrelsen skrev Värnamo Fågelklubb 2009 ett förslag till en plan för vattenreglering för att gynna fåglarna. Nu har länsstyrelsen arbetat fram ett underlag för hur man ska kunna förbättra för fågellivet vid Kävsjön och Häradsösjön vilket presenterades på Naturum i veckan. I underlaget finns mycket av det VäFk föreslog 2009 (finns att läsa under Klubben>För medlemmar>Remissyttande) med bl.a. röjning av buskvegetationen och anläggning av fördämningar för att kunna hålla ett högre vattenstånd under delar av året. Förutom VäFk fanns representanter från bl.a Gnosjö och Värnamo kommuner, LRF och föreningen Store mosse närvarande på mötet. Samtliga var positiva till de idéer som presenterades och önskade att arbetet snarast kan komma igång. Det behöver dock först skrivas en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inför en ny vattendom. En MKB kan göras det närmaste året medan själva domen kan ta upp till tre år innan den fastställs.

Länsstyrelsens underlag för att gå vidare med planeringen återges här från det PM som skötselrådet fick:

"Vi vill försöka återge Kävsjön karaktären av att vara en nyligen sänkt sjö. För att åstadkomma detta måste vi först höja vattennivån i sjön. En lämplig nivå bedöms vara 165,0-165,1 m ö.h. (se figur 1). Denna höjda nivå bibehålls under minst en växtsäsong, men förslagsvis 1-2 år. Därefter kan vattennivån sänkas igen. Efter det ska sjöns nivå regleras över året med förutbestämda höjningar och sänkningar för att optimera förhållandena för fågellivet och samtidigt motverka ny igenväxning. Sjön bör dock inte sänkas till lägre nivå är 164,5 eller höjas till över 165,2 m ö.h. Förutom reglering av vattennivån så kommer det att behövas någon form av maskinbearbetning för att fräsa bort ris inom strandområdena. Denna utförs förslagsvis innan vattennivåhöjningen, i samband med att dammanordningen byggs och sjöns nivå är låg. Det är även tänkbart att anlägga häckningsöar eller kanske att gräva ur en del av gungflyet för att skapa en s.k. blå bård som sträcker sig mot stora fågeltornet och naturum.

Hydrologi-Kavsjon

Även Häradsösjön bör höjas på motsvarande sätt, men till en högre nivå, omkring 165,9 m ö.h. Sjön får då tillbaka en betydligt större vattenspegel och bildar en mosaik av små och större öar. För att underlätta regleringen kommer in- och utloppskanaler till sjöarna att behöva rensas. Det är viktigt att ha ett öppet vattenflöde så att vattennivåerna kan ställas om relativt snabbt för att anpassa mot exempelvis variation i nederbörd. En rensning av dikena, framför allt uppströms Häradsösjön, borde även vara till gagn för markägare på Häradsö."

Hydrologi-Haradso