Södergårdsviken

Läge: Södergårdsviken är belägen drygt 1 km söder om Bor i norra spetsen av Flåren. Innanför  vallen som dämmer upp sjön ligger en mindre sjö (Södergårdsviken, restaurerad 1999-2000) där vattenståndet regleras under året.
Områdets artlista omfattar drygt 200 arter.

Vägbeskrivning: Sväng höger från väg 27 söder om Bor (det är skyltat "Södergård").
Sväng vänster efter 200 m och parkera strax efter reningsverket. Följ vägen mot sjön
där du hittar ett torn med god överblick över området, i synnerhet de översvämmade
maderna under våren. För att nå vallen kör man igenom byn och ställer bilen där
vägen delar sig på nytt där det finns ett torn varifrån man får fin utsikt över
södra delen av sjön.

Fåglar:

Av den tidigare stora kolonin skrattmås återstår numera endast ett fåtal måsar, men de är inte tillräckligt många för att attrahera änderna att häcka. Skrattmåsarna har istället bildat en ny koloni vid Pinnarekulla, 5 km S om Södergårdsviken (läs mer nedan), vilket attraherar både vadare och änder.
Femton år efter restaureringen är fågellivet vid Södergårdsviken betydligt fattigare jämfört med de sju-åtta första åren. Att våtmarksfåglarna minskar i numerär är vanligt i restaurerade
våtmarker, då de goda vattenbiologiska effekterna av restaureringen efterhand avtar
successivt med åren. Predation från katt, mink, gädda och andra rovdjur kan också ha
haft en negativ inverkan på fågelbeståndet. Bland övriga häckfåglar märks knölsvan,
grågås, trana och vattenrall. Även fiskgjuse, brun kärrhök, lärkfalk och under senare år
även röd glada häckar i området och jagar vid lokalen.

Södergårdsviken kan ge besökaren god utdelning av framförallt änder och rovfåglar
under vår och höst. När storskrakarna samlas till fiske ska man hålla ögonen öppna efter
salskraken. Hägrar och storskarvar fiskar i sjön och ibland havsörn. I
området löper sträcklinjer för både tranor och arktiska gäss. I maj sträcker de vitkindade
gässen i ostlig riktning och under vissa år även prutgås några veckor senare.

Under vinterhalvåret har man chans att hitta havsörn och kungsfiskare eftersom
vattendragen i närheten sällan fryser. Håll även koll längs iskanterna då uttern har
återetablerat sig i området.

Övrigt:

Vill man se lite mer marina änder och sträckande gäss kan man försöka med Sikudden
3 km söderut. Ta vägen söder ut genom byn och följ vägen när den svänger åt höger
uppför en backe och ta sedan första vänster. Följ vägen till den tar slut.

Av Södergårdsvikens rariteter är tallsparven hösten -98 den hittills tyngsta. Ägretthäger
har rastat vid flera tillfällen.

Fortsätt på väg 27 förbi Edhs gårds plantskola och sväng därefter höger (skyltat
Hyggestorp 7). Ta höger efter 500 m. Du passerar Årån som bra år hyser kungsfiskare.
Vid nästa vägskäl har man en fin bokskog med en liten traktorväg som promenadstråk.
I maj/juni är det värt att ta en promenad genom skogen. Bland alla sångare kan även
mindre flugsnappare höras tillfälligt.

Fortsätter man mot Hyggestorp kör man över Årån och kommer till Pinnarekulla, en våtmark direkt
efter bron. En parkeringsplats och obsplats finns iordningställd. Här finns en större skrattmåskoloni som även drar till sig t.ex. skedand och vigg. Några km söderut ligger Kroppsjön som är värt ett stopp om man ändå är på det hållet.


Visa Södergårdsviken på en större karta