Artlistan för Värnamo Fågelklubb

Listan omfattar fynd i klubbens traditionella rapportområde, vilket utgörs av Gnosjö och Värnamo kommuner. Fynd från Draven och norra Bolmen t.o.m. Liljenäsviken rapporteras till Västbo Fågelklubb.

H=Häckfågel

h=Sällsynt häckfågel
F=Endast under flyttning
T=Tillfällig (enstaka fynd) 
Art T.o.m. 2017: 279 arter
Knölsvan H
Mindre sångsvan F
Sångsvan H
Sädgås F
Spetsbergsgås F
Bläsgås F
Grågås H
Kanadagås H
Vitkindad gås F
Prutgås F
Nilgås 1
Rostand 1
Gravand T
Bläsand h
Snatterand h
Kricka H
Amerikansk kricka 2
Gräsand H
Stjärtand h
Årta h
Skedand H
Rödhuvad dykand 1
Brunand h
Vigg H
Bergand F
Ejder F
Alfågel T
Sjöorre F
Svärta F
Knipa H
Salskrake F
Småskrake H
Storskrake H
Järpe h
Orre H
Tjäder H
Rapphöna T
Vaktel 16
Fasan h
Smålom h
Storlom H
Svartnäbbad islom 1
Smådopping h
Skäggdopping H
Gråhakedopping >20
Svarthakedopping h
Svarthalsad dopping 6
Stormfågel 1
Storskarv H
Rördrom h
Silkeshäger 1
Ägretthäger >20
Häger H
Svart stork 4
Vit stork 11
Bronsibis 1
Bivråk H
Brunglada 3
Röd Glada h
Havsörn h
Ormörn 1
Brun kärrhök H
Blå kärrhök F
Stäpphök 5
Ängshök T
Duvhök H
Sparvhök H
Ormvråk H
Fjällvråk F
Större skrikörn 1
Mindre skrikörn 1
Kungsörn h
Kejsarörn 1
Fiskgjuse H
Rödfalk 1
Tornfalk h
Aftonfalk 17
Stenfalk F
Lärkfalk H
Jaktfalk 5
Pilgrimsfalk T
Vattenrall H
Småfläckig sumphöna h
Mindre sumphöna 1
Kornknarr T
Rörhöna h
Sothöna H
Trana H
Strandskata h
Skärfläcka 10
Tjockfot 1
Mindre strandpipare H
Större strandpipare F
Fjällpipare 5
Ljungpipare H
Kustpipare F
Tofsvipa H
Kustsnäppa F
Sandlöpare T
Småsnäppa F
Mosnäppa F
Tuvsnäppa 1
Spovsnäppa F
Skärsnäppa 1
Kärrsnäppa F
Myrsnäppa 11
Brushane h
Dvärgbeckasin h
Enkelbeckasin H
Dubbelbeckasin T
Morkulla H
Rödspov T
Myrspov F
Småspov h
Storspov H
Svartsnäppa F
Rödbena H
Dammsnäppa 3
Gluttsnäppa h
Skogssnäppa H
Grönbena H
Drillsnäppa H
Roskarl T
Smalnäbbad simsnäppa 11
Kustlabb 7
Fjällabb 1
Dvärgmås F
Tärnmås 1
Skrattmås H
Fiskmås H
Silltrut T
Gråtrut H
Kaspisk trut 2
Vittrut 1
Havstrut H
Tretåig mås 6
Skräntärna T
Fisktärna H
Silvertärna F
Småtärna 3
Svarttärna F
Vitvingad tärna 1
Tobisgrissla 1
Alkekung 2
Tamduva H
Skogsduva h
Ringduva H
Turkduva h
Turturduva 8
Gök H
Berguv h
Fjälluggla 4
Hökuggla >20
Sparvuggla H
Kattuggla H
Lappuggla 1
Hornuggla H
Jorduggla T
Pärluggla H
Nattskärra H
Tornseglare H
Alpseglare 2
Kungsfiskare h
Biätare 1
Blåkråka 5
Härfågel 15
Göktyta H
Gråspett 3
Gröngöling H
Spillkråka H
Större hackspett H
Vitryggig hackspett 1
Mindre hackspett H
Tretåig hackspett 20
Tofslärka 1
Trädlärka h
Sånglärka H
Berglärka 7
Backsvala H
Ladusvala H
Hussvala H
Större piplärka 4
Trädpiplärka H
Ängspiplärka H
Rödstrupig piplärka F
Skärpiplärka T
Gulärla H
Citronärla 4
Forsärla H
Sädesärla H
Sidensvans F
Strömstare h
Gärdsmyg H
Järnsparv H
Rödhake H
Näktergal T
Blåhake T
Svart rödstjärt h
Rödstjärt H
Buskskvätta H
Svarthakad buskskvätta 2
Stenskvätta H
Ringtrast T
Koltrast H
Björktrast H
Taltrast H
Rödvingetrast H
Dubbeltrast H
Gräshoppsångare 39
Flodsångare 11
Vassångare 3
Sävsångare h
Kärrsångare T
Rörsångare H
Trastsångare 15
Härmsångare H
Ärtsångare H
Törnsångare H
Trädgårdssångare H
Svarthätta H
Lundsångare 1
Grönsångare H
Gransångare F
Lövsångare H
Kungsfågel H
Grå flugsnappare H
Mindre flugsnappare T
Svartvit flugsnappare H
Skäggmes h
Stjärtmes H
Entita H
Talltita H
Tofsmes H
Svartmes H
Blåmes H
Talgoxe H
Nötväcka H
Trädkrypare H
Pungmes 2
Sommargylling 15
Törnskata H
Svartpannad törnskata 1
Varfågel F
Nötskrika H
Skata H
Nötkråka H
Kaja H
Råka F
Kråka H
Korp H
Stare H
Gråsparv H
Spansk sparv 1
Pilfink H
Bofink H
Bergfink F
Gulhämpling 2
Grönfink H
Steglits F
Grönsiska H
Hämpling H
Vinterhämpling F
Gråsiska H
Snösiska T
Bändelkorsnäbb 7
Mindre korsnäbb H
Större korsnäbb h
Rosenfink T
Tallbit >20
Domherre H
Stenknäck H
Lappsparv T
Snösparv F
Tallsparv 1
Gulsparv H
Ortolansparv T
Videsparv 1
Dvärgsparv 1
Sävsparv H
Listan omfattar fynd i klubbens traditionella rapportområde, vilket utgörs av Gnosjö och Värnamo kommuner. Fynd från Draven och norra Bolmen t.o.m. Liljenäsviken rapporteras till Västbo Fågelklubb.
H=Häckfågel
h=Sällsynt häckfågel
F=Endast under flyttning
T=Tillfällig (enstaka fynd) 
  Art T.o.m. 2015
1 Knölsvan H
2 Mindre sångsvan F
3 Sångsvan H
4 Sädgås F
5 Spetsbergsgås F
6 Bläsgås F
7 Grågås H
8 Kanadagås H
9 Vitkindad gås F
10 Prutgås F
11 Rostand 1
12 Gravand T
13 Bläsand h
14 Snatterand h
15 Kricka H
16 Amerikansk kricka 2
17 Gräsand H
18 Stjärtand h
19 Årta h
20 Skedand H
21 Rödhuvad dykand 1
22 Brunand h
23 Vigg H
24 Bergand F
25 Ejder F
26 Alfågel T
27 Sjöorre F
28 Svärta F
29 Knipa H
30 Salskrake F
31 Småskrake H
32 Storskrake H
33 Järpe h
34 Orre H
35 Tjäder H
36 Rapphöna T
37 Vaktel 13
38 Fasan h
39 Smålom h
40 Storlom H
41 Svartnäbbad islom 1
42 Smådopping h
43 Skäggdopping H
44 Gråhakedopping >20
45 Svarthakedopping h
46 Svarthalsad dopping 6
47 Stormfågel 1
48 Storskarv H
49 Rördrom h
50 Silkeshäger 1
51 Ägretthäger 17
52 Häger H
53 Svart stork 4
54 Vit stork 10
55 Bronsibis 1
56 Bivråk H
57 Brunglada 3
58 Röd Glada h
59 Havsörn h
60 Brun kärrhök H
61 Blå kärrhök F
62 Stäpphök 5
63 Ängshök T
64 Duvhök H
65 Sparvhök H
66 Ormvråk H
67 Fjällvråk F
68 Större skrikörn 1
69 Mindre skrikörn 1
70 Kungsörn h
71 Kejsarörn 1
72 Fiskgjuse H
73 Rödfalk 1
74 Tornfalk h
75 Aftonfalk 17
76 Stenfalk F
77 Lärkfalk H
78 Jaktfalk 5
79 Pilgrimsfalk T
80 Vattenrall H
81 Småfläckig sumphöna h
82 Mindre sumphöna 1
83 Kornknarr T
84 Rörhöna h
85 Sothöna H
86 Trana H
87 Strandskata h
88 Skärfläcka 10
89 Tjockfot 1
90 Mindre strandpipare H
91 Större strandpipare F
92 Fjällpipare 5
93 Ljungpipare H
94 Kustpipare F
95 Tofsvipa H
96 Kustsnäppa F
97 Sandlöpare T
98 Småsnäppa F
99 Mosnäppa F
100 Tuvsnäppa 1
101 Spovsnäppa F
102 Skärsnäppa 1
103 Kärrsnäppa F
104 Myrsnäppa 9
105 Brushane h
106 Dvärgbeckasin h
107 Enkelbeckasin H
108 Dubbelbeckasin T
109 Morkulla H
110 Rödspov T
111 Myrspov F
112 Småspov h
113 Storspov H
114 Svartsnäppa F
115 Rödbena H
116 Dammsnäppa 3
117 Gluttsnäppa h
118 Skogssnäppa H
119 Grönbena H
120 Drillsnäppa H
121 Roskarl T
122 Smalnäbbad simsnäppa 11
123 Kustlabb 7
124 Fjällabb 1
125 Dvärgmås F
126 Skrattmås H
127 Fiskmås H
128 Silltrut T
129 Gråtrut H
130 Kaspisk trut 2
131 Vittrut 1
132 Havstrut H
133 Tretåig mås 6
134 Skräntärna T
135 Fisktärna H
136 Silvertärna F
137 Småtärna 3
138 Svarttärna F
139 Vitvingad tärna 1
140 Tobisgrissla 1
141 Alkekung 2
142 Tamduva H
143 Skogsduva h
144 Ringduva H
145 Turkduva h
146 Turturduva 8
147 Gök H
148 Berguv h
149 Fjälluggla 4
150 Hökuggla >20
151 Sparvuggla H
152 Kattuggla H
153 Lappuggla 1
154 Hornuggla H
155 Jorduggla T
156 Pärluggla H
157 Nattskärra H
158 Tornseglare H
159 Alpseglare 2
160 Kungsfiskare h
161 Biätare 1
162 Blåkråka 5
163 Härfågel 15
164 Göktyta H
165 Gråspett 3
166 Gröngöling H
167 Spillkråka H
168 Större hackspett H
169 Vitryggig hackspett 1
170 Mindre hackspett H
171 Tretåig hackspett 20
172 Tofslärka 1
173 Trädlärka h
174 Sånglärka H
175 Berglärka 6
176 Backsvala H
177 Ladusvala H
178 Hussvala H
179 Större piplärka 4
180 Trädpiplärka H
181 Ängspiplärka H
182 Rödstrupig piplärka F
183 Skärpiplärka T
184 Gulärla H
185 Citronärla 4
186 Forsärla H
187 Sädesärla H
188 Sidensvans F
189 Strömstare h
190 Gärdsmyg H
191 Järnsparv H
192 Rödhake H
193 Näktergal T
194 Blåhake T
195 Svart rödstjärt h
196 Rödstjärt H
197 Buskskvätta H
198 Svarthakad buskskvätta 1
199 Stenskvätta H
200 Ringtrast T
201 Koltrast H
202 Björktrast H
203 Taltrast H
204 Rödvingetrast H
205 Dubbeltrast H
206 Gräshoppsångare 37
207 Flodsångare 11
208 Vassångare 3
209 Sävsångare h
210 Kärrsångare T
211 Rörsångare H
212 Trastsångare 13
213 Härmsångare H
214 Ärtsångare H
215 Törnsångare H
216 Trädgårdssångare H
217 Svarthätta H
218 Lundsångare 1
219 Grönsångare H
220 Gransångare F
221 Lövsångare H
222 Kungsfågel H
223 Grå flugsnappare H
224 Mindre flugsnappare T
225 Svartvit flugsnappare H
226 Skäggmes h
227 Stjärtmes H
228 Entita H
229 Talltita H
230 Tofsmes H
231 Svartmes H
232 Blåmes H
233 Talgoxe H
234 Nötväcka H
235 Trädkrypare H
236 Pungmes 2
237 Sommargylling 15
238 Törnskata H
239 Svartpannad törnskata 1
240 Varfågel F
241 Nötskrika H
242 Skata H
243 Nötkråka H
244 Kaja H
245 Råka F
246 Kråka H
247 Korp H
248 Stare H
249 Gråsparv H
250 Spansk sparv 1
251 Pilfink H
252 Bofink H
253 Bergfink F
254 Gulhämpling 2
255 Grönfink H
256 Steglits F
257 Grönsiska H
258 Hämpling H
259 Vinterhämpling F
260 Gråsiska H
261 Snösiska T
262 Bändelkorsnäbb 7
263 Mindre korsnäbb H
264 Större korsnäbb h
265 Rosenfink T
266 Tallbit >20
267 Domherre H
268 Stenknäck H
269 Lappsparv T
270 Snösparv F
271 Tallsparv 1
272 Gulsparv H
273 Ortolansparv T
274 Videsparv 1
275 Sävsparv H