På den nya rödlistan som Artdatabanken presenterade i april finns 28 nya fågelarter. Samtidigt har sex arter avförts från listan; sånglärka, ängspiplärka, gröngöling, skäggmes, kungsfågel och brandkronad kungsfågel.

Bedömningarna görs bl.a. utifrån standardrutterna som inventeras årligen. Har en art minskat mer än 15% de senaste tio åren blir den rödlistad. Samma gäller om en population minskar inom en begränsad utbredning eller att en population understiger ett referenstal. Läs mer om varför till exempel kråkan har blivit rödlistad på Artdatabankens sida->

En lista över alla rödlistade fågelarter finns på Wikipedia->

Nya arter

Alfågel (NT)
Björktrast (NT)
Bläsand (VU)
Drillsnäppa (NT)
Entita (NT)
Fiskmås (NT)
Gravand (NT)
Grönfink (EN)
Grönsångare (NT)
Havstrut (VU)
Hornuggla (NT)
Järpe (NT)
Kricka (VU)
Kråka (NT)
Rödvingetrast (NT)
Rörsångare (NT)
Skedand (NT)
Skrattmås (NT)
Slaguggla (NT)
Smådopping (NT)
Stenfalk (NT)
Strandskata (NT)
Svartsnäppa (NT)
Svartvit flugsnappare (NT)
Tallbit (VU)
Talltita (NT)
Tofsvipa (VU)
Ärtsångare (NT)