Blådöpet

Läge: Blådöpet ligger i södra delen av Store Mosse nationalpark och avvattnar den södra högmossen till Herrestadssjön. Kärrdråget sträcker sig som en gigantisk tratt från Kalvasjön i norr mot Lövö i söder. Den enklaste vägen att besöka Blådöpet är via Lövö. Några km S om High Chaparral går vägen in till Lövö. Följ denna och parkera vid stugan. Från stugan följer man leden mot ”Utsikten” (markerad med orangemålade stolpar). Efter c:a 1 km på denna passerar man Blådöpets sydligaste del och strax efter finns en bänk på en holme. En längre, och mer ansträngande, väg är att utgå från Kittlakull och följa leden över mossen mot halvön Lilla Lövö. När leden viker in mot denna går man ut över mossen mot Timmerö i öster istället. Här kan det vara sankt på sina ställen så välj väg med omsorg.

Biotop: Kärrdråget är uppbyggt av fastare vitmossetuvor med mellanliggande stora vattenrika partier där man hittar såväl gul som vit näckros och den vackra missnen.Runt den cirka 400 meter bredaste delen är växtligheten frodig och här återfinns de flesta fåglarna.

Fåglar

Det är framförallt under våren som Blådöpet är värt ett besök- En kväll här i månadsskiftet april/maj ger spelande enkel-, dvärgbeckasin, grönbena, storspov och småspov. Småspoven spelar säkrast ute i den norra delen av Blådöpet och här hörs också småfläckiga sumphönans vattendroppsvissling. Vaktel har även hörts spela här vid flera tillfällen.Utifrån myrholmarna hörs orrar där också lärkfalk häckar och från skogen kan pärluggla ropar.

Övrigt: Ängshök häckade i Blådöpet 2003 men misslyckades på grund av att boet översvämmades.