Kävsjön

Läge: Kävsjön ligger ca 15 km nordväst om Värnamo. Till Stora tornet vid huvudparkeringen kommer man enkelt längs väg 151. Det påkostade tornet har fyra våningar och hiss upp till den första. Från tornet har man en vidsträckt utsikt, men själva sjön ligger någon km bort. Närmast ser man i stället den gamla sjöbottnen,Gungflyet. Strax intill tornet ligger Naturum med information om nationalparken Store Mosse, där Kävsjön utgör en central del.

Efter ca 20 minuters promenad norrut når man Lilla tornet på sjöns västra sida. Lilla tornet ger närkontakt med sjön och sikt mot öster.

Det tredje tornet ligger vid Svänö, öster om sjön. Det är ett enkelt och lättillgängligt torn. Hit kommer man genom att åka gamla E4 mellan Värnamo och Klevshult. Vid skylten Häradsö tar man västerut, passerar nämnda by och hittar sedan skyltningen söderut mot Svänö. Om man i stället utgår från Stora tornet är det bättre att åka medsols runt sjön via rondellen i Hillerstorp och väg 152 norrut. Vid skylten Stråkeved tar man av mot öster, håller höger där denna by slutar och ser sedan skylten mot Svänö. Från parkeringen har man ca 15 minuters promenad ner till tornet. Även här kommer man nära sjön och betade strandängar.

Kävsjön omfattas av fågelskydd från 1 mars till 15 augusti.

Biotop: Kävsjön sänktes på 1840-talet för att man skulle vinna fodermarker runt sjön. Det vi ser nu är en liten rest av den forna sjön. Återstoden utgörs av gammal sjöbotten och kallas Gungflyet. Sjön är grund och näringsfattig med sandbotten. Gungflyet är bevuxet med olika halvgräs, vide och pors. Vid Svänö hävdas betydande arealer genom betesdrift. Vattenståndet varierar betydligt. Vid lägre vattenstånd finns sandrevlar ute i sjön och längs stränderna.

Kävsjön är en liten del av nationalparken Store Mosse, landets största våtmarkskomplex söder om Lappland. På mossen kan man göra fina vandringar längs spångade leder. Information om dessa får man på tavlor vid parkeringsplatserna.

Fåglar

Vår: Vid Kävsjön börjar våren när isen går upp och då börjar sångsvanar och gäss att anlända. Antalen fylls sedan på för att kulminera någon gång i mars beroende på hur tidig våren är. När svanarna och gässen drar bort fylls sjön istället med tranor och änder. Gräsand och kricka dominerar bland simänderna med bläs- och skedand som goda tvåor. Snatterand, årta och stjärtand är årliga. Salskrake är regelbunden i mars och april. Tyngre dykänder som sjöorre, svärta och alfågel rastar tillfälligt i april-maj.

I mitten av april börjar vadarna anlända med arter som enkel- och dvärgbeckasin, grönbena, rödbena, svartsnäppa, gluttsnäppa, stor- och småspov samt brushane m.fl. Änderna ses bäst från Lilla tornet. Sena kvällar i april/maj spelar dvärgbeckasin och brukar kunna höras från Stora tornet. Den bästa lokalen för spelande dvärgbeckasin är annars Häradsösjön samt Blådöpet i södra delen av Store Mosse.

Redan innan de sista arterna anlänt har grå- och kanadagässen fått ut sina ungar. Övriga häckfåglar runt sjön är t.ex. vigg, skedand, lärkfalk och trana. På södra delen av Store Mosse häckar VäFk:s symbol, småspov, med några par. Det är en av ett fåtal häckplatser söder om fjällkedjan. För att hitta spovarna utgår man ifrån Kittlakull och följer vandringsleden ut över mossen i ca 20 minuter. En bänk längs leden är ett bra riktmärke.

Vid Svänö finns i början av maj chans att få höra spelande dubbelbeckasin i skymningen.

Sommar: Svänömaden betas under sommaren och erbjuder fåglarna en bra rast- och häckningslokal. Det här är Kävsjöns fågelrikaste område med fina populationer av t.ex. rödbena, grönbena och gulärla. De upplever man bäst från Svänötornet. Om vattenståndet är lågt under sensommaren rastar arktiska vadare utmed sjöns östra, grunda stränder. Här kan då ses bl.a. kärr-, små-, kust- och spovsnäppor, brushane, svart- och gluttsnäppa, kustpipare och större strandpipare. Sjunker vattenståndet så pass att det blir breda stränder i viken vid Lilla tornet är detta bästa alternativet. Har man tur kan en ängshök passera förbi och i juli ses skräntärna tillfälligt. Från mitten av augusti, när fågelskyddet är slut, är en vandring längs stränderna ett sätt att få en annorlunda vy av sjön samt närmare kontakt med vadarna.

Höst: I september är det rovfåglarnas tid vid sjön. Med lite tur kan här ses tiotalet arter med bl.a. blå och brun kärrhök, pilgrimsfalk och stenfalk. Ormvråkar, tornfalkar och sparvhökar kretsar över Gungflyet och både kungs- och havsörn födosöker emellanåt i området.

Vinter: Framåt november anländer övervintrande kungsörnar och därmed är vintersäsongen inledd. Kävsjön har en förmåga att frysa snabbt så vinterns begivenhet inskränker sig i stort enbart till örnarna och enstaka varfåglar. Mellan mitten av november till mitten av mars utfodras örnarna på södra delen av mossen, där de kan ses från ett publikt gömsle nära grusvägen till Kittlakull.

Övrigt: Bland rariteter som gästat sjön kan nämnas svart stork, ägretthäger, rostand, större skrikörn, stäpphök, tuvsnäppa, dammsnäppa och citronärla.