Södergårdsviken

Läge: Södergårdsviken är belägen drygt 1 km söder om Bor i norra spetsen av Flåren. Innanför vallen som dämmer upp sjön ligger en mindre sjö (Södergårdsviken, restaurerad 1999-2000) där vattenståndet regleras under året. Områdets artlista omfattar drygt 200 arter.
Vägbeskrivning: Sväng höger från väg 27 söder om Bor (det är skyltat ”Södergård”). Sväng vänster vid gårdarna och följ vägen tills den delar sig. Följ vägen till vänster där vägen delar sig igen och parkera vid fågeltornet eller kör fram till vallen och parkera där.

Fåglar: Femton år efter restaureringen är fågellivet vid Södergårdsviken betydligt sparsammare jämfört med de sju-åtta första åren. Att våtmarksfåglarna minskar i numerär är vanligt i restaurerade våtmarker, då de goda vattenbiologiska effekterna av restaureringen efterhand avtar med åren. Predation från katt, mink, gädda och andra rovdjur kan också ha haft en negativ inverkan på fågelbeståndet. Bland häckfåglar märks knölsvan, grågås, trana och vattenrall. Även fiskgjuse, brun kärrhök, lärkfalk och under senare år även röd glada häckar i området och jagar vid lokalen.

Södergårdsviken kan ge besökaren god utdelning av framförallt änder och rovfåglar under vår och höst. När storskrakarna samlas till fiske ska man hålla ögonen öppna efter salskraken. Hägrar och storskarvar fiskar i sjön och ibland havsörn. I området löper sträcklinjer för både tranor och arktiska gäss. I maj sträcker de vitkindade gässen i ostlig riktning och under vissa år även prutgås några veckor senare. Under vinterhalvåret har man chans att hitta kungsfiskare vid Åräns utlopp. Håll även koll längs iskanterna då uttern har återetablerat sig i området.

Övrigt: Vill man se lite mer marina änder och sträckande gäss kan man försöka med Sikudden 3 km söderut. Ta vägen söder ut genom byn och följ vägen när den svänger åt höger uppför en backe och ta sedan första vänster. Följ vägen till den tar slut.

Av Södergårdsvikens rariteter är tallsparven hösten -98 den hittills tyngsta.

Fortsätt på väg 27 förbi Edhs gårds plantskola och sväng därefter höger (skyltat Hyggestorp 7). Ta höger efter 500 m. Du passerar Årån som bra år hyser kungsfiskare. Vid nästa vägskäl har man en fin bokskog med en liten traktorväg som promenadstråk. I maj/juni är det värt att ta en promenad genom skogen. Bland alla sångare kan även mindre flugsnappare höras tillfälligt.