Marieholmsskogen

Läge: Naturreservatet Marieholmsskogen ligger i Gnosjö kommun. Hit kommer man från väg 152 mellan Skillingaryd och Hillerstorp. Vid bron över Storån viker man av mot nordväst och följer skyltningen mot Flahult och Marieholm. Efter knappt 5 km kommer man till ett hjortstängsel, och här ses en liten skylt som pekar norrut mot reservatet. Efter ca 1 km längs skogsvägen når man parkeringen på höger sida vid Kackelsjön. Man kan också komma hit via bruksorten Marieholm. Hjortstängslet nås då efter ca 2 km.

Reservatet utgörs av en större västlig del och en mindre östlig med skogsvägen och Kackelsjön mitt emellan. Till den östra delen leder en markerad led, som dock bitvis är svår att följa p.g.a. vindfällen. Den västra delen saknar markerade stigar helt. Båda delområdena bör undvikas vid blåst, då mängden stående, torra träd utgör en risk.

Biotop: Reservatet är ca 280 hektar stort, vilket är mycket i denna del av landet. Merparten är äldre barrblandskog och syftet är att den ska få utvecklas till naturskog utan ingrepp. I januari 2005 skedde omfattande stormfällningar i områdets södra och östra delar. Till följd av dessa har granbarkborren dödat stora mängder stående granskog, som nu börjar falla omkull. Viss preventiv avverkning har också skett i syfte att bromsa grandöden.

Fåglar: En rundtur i Marieholmsskogen resulterar inte i någon lång artlista. Här finns de typiska barrskogsfåglarna med bl.a. skogsmesar, de vanligaste hackspettarna samt tjäder, orre och järpe. Duvhöken häckar sannolikt i området och kungsörn ses regelbundet under vinterhalvåret. Mängden nyligen dödad granskog lockade under en tid tretåig hackspett till skogen och häckning konstaterades vid ett tillfälle. Det är oklart om arten finns kvar i området nu när grandöden avstannat. Men chansen finns!