Pinnarekulla

Läge: Vid Åråns utlopp i Furen. Sväng mot Hyggestorp från v. 27 vid Eds gård. Efter tre km passerar man Årån och våtmarken ligger till höger efter denna.

Biotop: En våtmark med betade stränder. Den anlades 2013 och attraherade direkt skrattmås som häckar på öarna.

Fåglar: Som mest har ca 400 par skrattmås rapporterats häcka, den största kolonin i Värnamo kommuns östra delar. De attraherar änder som kricka, skedand och vigg. Årta har rastat vid flera tillfällen liksom snatterand. I maj finns chans på rastande vadare som spovar och snäppor samt nordoststräckande gäss och svanar.

Fortsätt vägen söderut i 6 km för att komma till Kroppsjön, som är en f.d. igenväxt sjö. Den restaurerades 2001 och 2014 och har nu klarvattenytor som tilltalar simänder och svanar. Årta har setts här efter den senaste restaureringen och sena kvällsbesök kan ge spelande småfläckig sumphöna och vattenrall.