Häradsösjön

Läge: Häradsösjön ligger i östra delen av nationalparken Store Mosse. Hit kommer man från gamla E4 mellan Värnamo och Klevshult. Vid skylten Häradsö tar man västerut till denna by. Vid skylten Hagen svänger man vänster och når efter 300 meter en parkeringsplats. Härifrån går man ca 2 km till en utsiktsplattform i sjöns södra del. Det kan vara ganska blött längs stigen. Om man i stället kommer från väg 152 mellan Skillingaryd och Hillerstorp tar man av mot byn Stråkeved, håller höger där byn slutar och når strax därefter Häradsö och skylten mot Hagen.

Biotop: Häradsösjön sänktes samtidigt med Kävsjön på 1840-talet för att man skulle vinna fodermarker runt sjön. Sjön är idag igenväxt med bara ett fåtal öppna vattenytor. Den avvattnas via en grävd kanal till Kävsjön. Stränderna utgörs till största delen av högmosse med tallskog.

Fåglar: Fågellivet påminner om det vid Kävsjön och Horssjön. Utmärkande är dvärgbeckasinens spel i slutet av april. Någon månad senare kan man ofta höra småfläckig sumphöna. Höst och vinter ses en hel del rovfåglar här, bl.a. kungs- och havsörn. Hökuggla övervintrar ibland. Bland rariteter som setts här kan nämnas svart stork, större skrikörn, aftonfalk och bändelkorsnäbb.