Osudden

Läge: Osudden ligger ca 2 km söder om Värnamo centrum. Här mynnar ån Lagan i sjön Vidöstern. Från väg 27 tar man av mot Hånger. Ca 200 meter söder om avfartsviadukten svänger man till vänster. Efter ytterligare 300 meter tar man återigen vänster vid en badplatsskylt, passerar järnvägskorsningen och rullar nedför en backe. Parkera vid pumphuset eller längre fram vid badplatsen. Osudden kan också nås via en gång- och cykelväg från centrum längs ån. Att promenera dit tar en halvtimme. Oftast skådar man från pumphuset och området där omkring, men man kan också besöka lövskogen vid badplatsen eller gå ut längs någon av åns sidor till mynningen.

Biotop: Vid pumphuset finns lågt liggande, fuktiga betesmarker, som ibland plöjs och odlas. Ovanför dessa ligger åkermarken. Lövskog finns vid badplatsen och runt jordbruksmarken. Barrskog saknas helt. I sjön finns både sandstrand och stora vassbälten och vid stranden ligger ett alkärr. Från pumphuset har man god utsikt åt alla håll. Sjöutsikten är dock allra bäst från åmynningen. Öster om Lagan hittar man Videskogen, en delvis spångad led går igenom en tät sumpskog.

Fåglar

Vår: Våren kommer tidigt till Osudden. Här ses de första lärkorna och viporna i februari-mars. Vid åmynningen går isen upp och där samlas måsfåglar, tidiga änder och sångsvanar. Snart kommer grågässen och i vasskanten rastar simänder. Storspoven flöjtar över åkrarna i april och sånglärkan drillar. Från vassen hörs rördrom. I början av maj har dubbelbeckasin hörts spela. Vid en promenad genom Videskogen på östra sidan av Lagan hörs sång från flugsnappare, trastar, mesar, rödhakar, gärdsmyg och sångare. I maj 2014 sjöng en näktergal här.

Sommar: Grågässen dominerar på fälten. I luften syns ormvråk, fiskgjuse och ibland lärkfalk. Brun kärrhök häckar ibland i vassen. Busk- och stenskvättor födosöker och bland de betande korna plockar gulärlor insekter. I vassen hörs rörsångare och vattenrall. Sjunker vattenståndet blir det bra ytor för rastande vadare i den nordvästligaste viken närmast pumphuset. Mot slutet av sommaren kommer stora starflockar. Hus- och ladusvalor övernattar i vassen och på stranden födosöker mindre strandpipare.

Höst: I skiftet augusti-september kan man stöta en dubbelbeckasin på betesmarkerna. Nu finns också chans att hitta rödstrupig piplärka och lappsparv bland alla ängspiplärkor, sävsparvar och sånglärkor. Från norr kommer i oktober sträckande tranor och gäss på väg söderut. Blå kärrhökar passerar förbi, liksom stenfalk och fjällvråk. Dvärgbeckasin rastar ibland i öppna, fuktiga partier.

Vinter: Nu är det sparsamt med fågel vid Osudden. Kråkor och kajor dominerar. En varfågel kan sitta och spana medan grön- och gråsiskor födosöker i alkärret. Ormvråk och fjällvråk kan dröja sig kvar. Har man tur passerar en havsörn. Innan sjön fryser kan där ligga storskrake. I ån kan man med lite tur få se en kungsfiskare.

Övrigt: Tack vare den goda bevakningen har man sett en del ovanliga fåglar vid Osudden. Alpseglare, alkekung, tobisgrissla, svartnäbbad islom, vassångare, citronärla, fjällpipare, svarthakad buskskvätta och större piplärka finns bland dessa.