Stadgar Värnamo Fågelklubb

§ 1 Föreningens namn och hemort

Föreningens namn är Värnamo Fågelklubb och har sin verksamhet i Värnamo och Gnosjö kommuner.

§ 2 Föreningens ändamål

Föreningen har till ändamål att verka för fågelskydd, information och kartläggning av fågelfaunan i Värnamo och Gnosjö kommuner samt bistå myndigheter, organisationer och enskilda i ornitologiska frågor som berör föreningens verksamhetsområde.

§ 3 Medlemskap

Medlem i föreningen är den som godkänner dessa stadgar samt betalar årsavgiften till föreningen i enlighet med årsmötets beslut. Medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen. Upphävning av styrelsebeslutet eller beslut om uteslutning sker på närmaste årsmöte.

§ 4 Medlemsavgifter

Medlemsavgiften fastställs av årsmötet.

§ 5 Styrelsen

Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen, som väljs av årsmötet. Avgår styrelseledamot innan tiden för dennes uppdrag gått ut, väljs av ett extra föreningssammanträde ny ledamot för återstoden av denna tid. Årsmötet utser ordförande, sekreterare, kassör och 2 övriga ledamöter.

§ 6 Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.

Styrelsen sammanträder när någon i styrelsen anser det lämpligt, och är beslutför när minst tre ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal, gäller den mening som ordföranden företräder. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, dock sker avgörandet vid val genom lottning.

§ 7 Räkenskapsår

Styrelsen skall årligen avge berättelse över sin verksamhet. Styrelsens berättelse och föreningens räkenskaper, förda mellan 1 januari och 31 december och vederbörligen avslutade, skall senast den 31 januari varje år överlämnas till revisorerna.

§ 8 Revision

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av en på årsmötet utsedd revisor. Revisorn ska senast två veckor innan årsmötet avge sin revisionsberättelse till styrelsen.

§ 9 Årsmöte

Ordinarie årsmöte hålls årligen före den 31/3 på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse ska publiceras på hemsidan senast två veckor före ordinarie årsmöte och extra årsmöte.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2. Val av protokolljusterare.

3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

4. Fastställande av dagordning.

5. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

b) Styrelsens ekonomiska berättelse för det senaste verksamhetsåret.

6. Revisionsberättelsen för verksamhetsåret.

7. Fråga om ansvarsfrihet för föregående års styrelse.

8. Fastställande av medlemsavgift.

9. Val av årets styrelse.

10.Val av årets revisor

11.Val årets valberedning.

12.Årets verksamhetsplan och budget

13.Behandling av styrelsens förslag och inkommet förslag från medlem.

14.Övriga frågor.

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.

§ 10 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorn finner att det är nödvändigt eller när minst 1/2 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

§ 11 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Om ordförande eller kassör är under 16 år kan annan person utses. Firmatecknare får utan särskilt beslut för föreningens räkning göra inköp motsvarande högst 1/10 av prisbasbeloppet.

§ 12 Rösträtt

Vid årsmöte har varje fullt betalande medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan inte överlåtas på annan.

§ 13 Röstetal

Alla frågor som behandlas på årsmöte, extra årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt (majoritet). Nedlagda röster räknas ej. Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal har föreningens ordförande utslagsröst.

§ 14 Regler för ändring av stadgarna

För ändring av dessa stadgar krävs att beslutet antas vid två på varandra följande föreningssammanträden, varav det ena ska vara årsmöte. För beslut av sådan ändring krävs att minst 2/3 av de röstande bifaller förslaget. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som av styrelsen.

§ 15 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet.