Hovs gård

Läge: Vid trafikplats Värnamo norra på E4:an, följ väg 127 mot Nydala. Efter 3 km sväng vänster vid skylt Hovs gård. Efter 1 km nås gården.

Biotop: De öppna markerna kring Hovs gård är på cirka 80 ha och utgörs av åker och betesmark blandat med buskmark och sankare partier. Norr om området ligger mossar och i söder återfinns den vassrika sjön Garen med gungfly, som numera är svår att överblicka. Den är lättast att närma sig från antingen dess östra eller södra sida. År 2010 anlades en damm på cirka 3 ha i den norra delen av Hovs gård och under 2013-2014 gjorde ytterligare dammar väster och söder om gården.

Fåglar: Här trivs och häckar göktyta, törnskata, buskskvätta, stenskvätta, sånglärka och storspov. Brun kärrhök finns närmast i Garen och i dammarna trivs främst tofsvipa och sångsvan. Vid Garen är vattenrall regelbunden och tillfälligt hörs spelande småfläckig sumphöna. Bland rastande fåglar i dammarna har noterats mindre sångsvan, bläsgås, vitkindad gås, smådopping, snatterand, mindre strandpipare, svartsnäppa och gluttsnäppa. Under vintern ses varfågel regelbundet.

Tillfälliga gäster: Flodsångare och gräshoppsångare har spelat i det sankare området längs med diket i den västra delen. Rosenfink och sommargylling har sjungit i närområdet och ringtrast har noterats under vårflyttning vid enstaka tillfällen. Vid Garen sågs tretåig hackspett 2007.